Acest site este momentan în construcție!

Condiții și norme de publicare

Editurile Patriarhiei Române
Basilica, Trinitas, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă
Revista Ortodoxia

CONDIŢII DE PUBLICARE

Articolele propuse pentru publicare trebuie să conţină 10-25 de pagini format A4, layout/format normal. De asemenea, la începutul acestora, este necesară întocmirea unui abstract de 5-10 rânduri în limba română, de câteva cuvinte cheie, de preferat în limba engleză, iar la sfârşit, a unui“summary” (rezumat) de până la o pagină, de preferat în limba engleză; rezumatele întocmite în limba română vor fi traduse în cadrul redacţiei. Fontul articolului: Calibri, mărime 11, în text, iar 9, la note; pentru caracterele greceşti, a se folosi Palatino Linotype (vezi în acest sens şi modelul de articol ataşat mai jos, în format pdf). Paragraful va fi întocmit printr-un click-dreapta pe text, selectare din meniu “paragraf”, apoi prin introducerea următoarelor valori (click pe imagine):

NORME DE CITARE BIBLIOGRAFICĂ

I. Citarea unei cărţi.

I.1. La prima citare:

Prenumele[1] şi Numele[2] autorului/autorilor[3] sau îngrijitorului ediţiei (ed./eds.), Titlul şi subtitlul operei[4], coll. Titlul colecţiei, editura (Ed. _) sau sine nomine (s.n.), locul ediţiei[5] sau sine loco (s.l.), numărul ediţiei deasupra rândului (format exponent sau indice)[6] data editării sau sine anno (s.a.), pagina sau paginile (p./pp.).

Observaţie:

Se redactează cu scriere cursivă titlul şi subtitlul volumului şi titlul colecţiei. Toate celelalte indicaţii se vor redacta cu literă dreaptă, obişnuită.

Citatele mai mari de 5 rânduri trebuie încadrate în text cu font 10 şi cu un rând liber înainte şi după acestea.

John Bagnell Bury, A History of the Eastern Roman Empire. From the Fall of Irene to the Accesion of Basil I, A.D (802-867), MacMillan, London, 1912, p. _.

Olivier Clément et alii, La douloureuse joie. Aperçus sur la prière personnelle de l’Orient chrétien, coll. Spiritualité orientale 14, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles en Mauges, 21999.

Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, vol. I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 31987, p. _.

I.2. La următoarea citare:

Iniţiala prenumelui şi Numele autorului/autorilor, Titlul prescurtat…, p. _.

J.-B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire…, p. _.

Alcătuirea articolului prin folosirea excesivă a citatelor – pe mai mult de 40% din mărimea acestuia – anulează de la sine sensul acestuia, de cercetare și/sau expunere a unor teme cu ajutorul unor repere bibliografice, transformându-l în antologie de texte comentate. Drept pentru care, se recomandă a se preciza când este vorba de o exgeză sau un studiu pe textele unui autor, care necesită citarea unor fragmente extinse din acesta – când se poate depăși pragul de 40% – și când de un studiu pe o temă dată, prezentă la mai mulți autori sau într-un context anume, care nu necesită citate extinse.

II. Citarea articolelor de revistă:

Prenume Nume, „Titlul articolului/capitolului”, în: Titlul revistei, eventuale indicaţii Serie Nouă-SN, volumul sau tomul cu cifre romane (anul publicării), fascicula, paginile care cuprind articolul/capitolul (pp. _-_).

Barry Baldwin, „Theophanes on the Iconoclasm of Leon III”, în: Byzantion, LX (1990), pp. 426-429.

Pr. Daniel Buda, „Relaţiile dintre Biserica şi statul armean până la Sinodul de la Calcedon, paradigmă a relaţiei dintre Biserică şi stat în general”, în: Revista Teologică, SN, XVII (2007), 3, pp. 274-286.

Alexandru Barnea, „Contributions épigraphiques à l’histoire de la ville de Noviodunum”, în: Dacia, SN, XIX (1975), pp. 255-261.

III. Citarea unor studii/capitole în lucrări colective:

Prenume Nume, „Titlul capitolului/studiului”, în: Titlul operei colective, numele îngrijitorului ediţiei, numărul volumului, editura (Ed. _) sau sine nomine, locul ediţiei sau sine loco (s.l.), data editării sau sine anno (s.a.), paginile care cuprind studiul/capitolul citat (pp. _-_).

Milton V. Anastos, „Leon III’s Edict Against the Images in the Year 726-727 and Italo-Byzantine Relations between 726 and 730”, în: Polychordia. Festschrift Franz Dölger zum 75 Geburtstag, P. Wirth (ed.), Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1968, pp. 5-41.

Alexander Kazhdan, „Theodore of Stoudios”, în: Oxford Dictionary of Byzantium, Aleksandr Petrovitch Kazdhan et alii (eds.), 3, Oxford University Press, New York/Oxford, 1991, pp. 2044-2045.

IV. Citarea unui articol de ziar se face similar cu citările de articole publicate în periodice, cu diferenţa că este potrivit a se specifica data apariţiei publicaţiei.

Prenume Nume, „Titlul articolului”, în: Titlul publicaţiei, data (zi/lună/an), pagina (p._), coloana (col._).

Andrei PLEŞU, „Sensul vieţii – punctaj pregătitor”, în: Dilema Veche, 6 martie 2009, p. 6.

V. Citarea unei opere clasice.

V.1. PG/PL şi numărul volumului cu cifre arabe, coloana:

PG 99, 578.

V.2. Nume, Titlul lucrării, numărul cărţii cu cifre romane şi al capitolului cu cifre arabe:

V.2.1. La prima citare este necesar a se indica ediţia folosită:

Aristotel, Politica, V, 3-4 (ediţie bilingvă, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Ed. IRI, Bucureşti, 2001, p. _).

V.2.2. La următoarea citare:

Aristotel, Politica, V, 3-4 (ed. cit., p. _).

V.3. Nume, Titlul lucrării poetice, numărul cântului cu cifre romane şi al versului cu cifre arabe:

V.3.1. La prima citare este necesar a se indica ediţia folosită:

Dante, Purgatoriu, XXVII, 40 (traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, s.a., p. _).

V.3.2. La următoarea citare:

Dante, Purgatoriu, XXVII, 40 (ed. cit, p. _ ).

VI. Citarea surselor electronice se face astfel:

Prenumele Numele autorului, Denumirea sursei [notă despre document]<Adresa electronică>, data (data accesării: ziua/luna/anul), cheie.

Andrei Pleşu, „Sensul vieţii-punctaj pregătitor”, în: Dilema Veche, 6 martie 2009, <http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=264&cmd=articol&id=10157>, 19 martie 2009.

VII. Citarea surselor scripturistice se face astfel:

Textele scripturistice vor fi trecute între ghilimele obişnuite, urmate de indicarea locului citat scris între paranteze, cu menţiunea că titlul cărţii biblice citate va fi scris complet + italic / cursive. Numerele cărţilor biblice vor fi trecute cu cifre arabe (ex. 2 Corinteni).

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” (Ioan 14, 6)

„Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (1 Corinteni 13, 13)


[1] Iniţiala prenumelui nu este suficientă.

[2] Numele va fi redat cu Small Caps (Ctrl+Shift+K).

Numele ierarhilor va fi precedat de † (Font Times New Roman); cel al celorlalţi clerici va fi precedat de menţiunea: ierom., ierod., pr., diac. etc.

[3] În cazul unei lucrări cu mai mult de 3 autori, se va menţiona prenumele şi numele primului autor urmat de et alii (cu literă dreaptă). Nu se recomandă folosirea siglelor XXX (uzanţa anglo-saxonă) sau AAVV (Autori Vari-uzanţa italiană).

[4] Titlurile anglo-saxone pun cu majuscule substantive, adjective şi verbe.

[5] Locul ediţiei, data şi numărul ediţiei se găsesc pe pagina unde se află copyright-ul.

[6] Ediţia a doua şi următoarele se indică înscriind cifra respectivă înainte de anul publicării deasupra rândului (Scrieţi numărul ediţiei, selectaţi şi apăsaţi CTRL+SHIFT+=).

Spre exemplificare, ataşăm aici unul din articolele revistei: Ortodoxia 3-2012_Ciprian Streza

Sinaxar sfinților